home  |  about us  |  doneren  |  contact

deze site gebruikt cookies e.d.

als de browsersettings niet worden aangepast worden deze geaccepteerd

OK

Adopteer een Hoogleraar voor vleesvervanging!

The Peas Foundation heeft als doel de kennis, ontwikkeling en het gebruik van plantaardige eiwitten te vergroten. Als mensen meer plantaardig eiwit eten in plaats van vlees en zuivel is er meer eten voor iedereen beschikbaar, is dat beter voor het klimaat, voor de biodiversiteit, voor de waterverdeling en meer dieren kunnen leven naar hun eigen aard. De wereld wordt er een stuk leuker van en kan langer mee.

Op dit moment wordt 80% van het landbouwareaal in de wereld gebruikt ten behoeve van de veehouderij, die verantwoordelijk is voor 30% van het verlies aan biodiversiteit. De Nederlandse regering heeft de transitie naar een meer duurzame eiwitconsumptie tot één van haar prioriteiten benoemd. Prof Louise Fresco pleit voor ‘kerstkalkoen uit algen of lupines’ Prof Marc Chavannes spreekt over de link tussen ‘het vleesbeleid en de grote crisis’ en prof Roos Vonk vond instemming bij meer dan 250 Nederlandse hoogleraren voor haar pleidooi voor een duurzaam alternatief voor de huidige veehouderij.

Maar een hoogleraar die zich bezig houdt met de ontwikkeling van hoogwaardige plantaardige vleesvervangers is er nog niet. De zuivelsector financiert een leerstoel zuivelkunde, de vleessector financiert een hoogleraar ketengestuurde duurzame productie , de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging maakt een leerstoel Faunabeheer mogelijk, maar er is nog geen “Peasprofessor”  die zich bezig houdt met onderzoek naar de ontwikkeling van 100% plantaardig voedsel ter vervanging van vlees en zuivel.

Wij streven onafhankelijk onderzoek na: we zullen op geen enkele manier het wetenschappelijk onderzoek proberen te beïnvloeden. Immers, de essentie van goed wetenschappelijke onderzoek is dat het onafhankelijk en objectief is. Dat maakt de resultaten van het werk des te waardevoller.

Het gaat niet goed in de huidige voedselproductie. Bijna de helft van de wereldgraanoogst op dit moment wordt opgeslokt door de veehouderij. Het veevoer voor Europees vee wordt weggehaald uit gebieden waar eerst nog natuur en landbouw voor de eigen bevolking was. Europese boeren hebben voldoende grond beschikbaar waar ze plantaardig eiwit willen en kunnen verbouwen. Daar moeten we ze bij helpen, met plantaardige productontwikkeling, zodat hun prachtige granen niet meer tot veevoer verwerkt hoeven te worden. Zo blijven de lijnen kort en de kringlopen gesloten.

Meer directe vormen van voedselproductie zijn dringend gewenst  uit oogpunt van milieu, dierenwelzijn, klimaat, biodiversiteit, waterschaarste,wereldvoedselverdeling, volksgezondheid, fosfaatschaarste en natuurbescherming. Daarom wil The Peas Foundation op termijn de eerste leerstoel op dit gebied realiseren, in samenwerking met Wageningen UR en TU Delft. Er is inmiddels een contract gesloten met het Dutch Separation Technology Institute, Wageningen UR en TU Delft om het onderzoek in gang te zetten. De financiering van het onderzoek zal plaatsvinden op basis van crowdfunding, veel kleine bijdragen die het onderzoek een breed draagvlak geven.

 

Van harte aanbevolen door o.a.:

prof. dr. Roos Vonk, prof. dr. ir. Eric Smaling, prof. dr. ir. Rob van Haren, dr. Kees de Gooijer en Jort Kelder.

---

allen_op_de_trap2

 

Alle betrokkenen bij het project: Onderzoekers en hoogleraren Wageningen UR en TU Delft, directeur en medewerkers PPP-ISPT (Institute for Sustainable Process Technology www.ispt.nl), ministerie EL&I, bestuursleden The Peas Foundation.

5plaatjes.PNG